Kundservice

Bokningsregler

Plikter och ansvar

In-Frances skyldigheter och ansvar efter vistelsens början

In-France är skyldiga till att genomföra vistelsen i överensstämmelse med hemsidan och vistelseavtalet. Arrangörens skyldigheter gäller alla tjänster som ingår i avtalet, även de som levereras av andra än In-France. Information på In-Frances hemsida är bindande för In-France. Informationen på hemsidan kan dock ändras innan vistelseavtalet ingås och isåfall ska kunden innan vistelseavtalet ingås tydligt informeras om ändringarna.

Ifall det mellan In-France och kunden har skett särskilda avtal som avviker från de på hemsidan informerade villkoren är dessa endast gällande i det omfång som är angivet på vouchern eller på annat vis tydligt kan dokumenteras.

Det förekommer brist vid vistelsen ifall kunden inte får de förmåner som via hemsidan annonseras eller om särskilda avtal med In-France som är angivna på vouchern inte uppfylls, eller om tjänsterna är av betydligt sämre kvalitet än det som avtalats. Felaktigheter som anses bagatell-aktiga anses dock inte som brister. Det anses heller inte vara ett fel eller brist ifall vädret och temperatur förhållandena avviker från det normala, precis som kundens egna antagande inte anses felaktiga i förhållande till vistelsen.

Är semesterbostaden bristfull har In-France rätt och skyldighet att lösa bristerna snarast möjligt, om det inte skulle leda till orimliga kostnader och betydande olägenhet för In-France. Kan hjälp inte krävas se ovan, eller om In-France inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid, har kunden rätt till avdrag på boendets pris.

Erbjuder In-France att lösa problemet kan kunden inte kräva avdrag på priset eller att häva avtalet, så länge In-France åtgärdar felet inom rimlig tid och utan omkostnader eller större nackdelar för kunden.
Kan en större del av de avtalade tjänsterna inte levereras eller semesterbostaden i övrigt är bristfull vilket medför att de skriftliga avtalen med vistelsen är felaktiga kan kunden häva avtalet. Kunden ska i detta tillfälle senast 48 timmar efter att man upptäckt fel/brister underrätta In-France per telefon eller e-mail och redogöra för fel och brister.

Häver kunden avtalet ska In-France återbetala samtliga belopp som är inbetalda enligt avtalet. Kunden ska göras uppmärksam på att denna kan bli debiterad en del av tjänsten svarande till förbrukad vistelse. Detta är dock alltid en konkret värdering. 

Lider kunden ekonomiska förluster som följd av att vistelsen haft fel och brister har kunden rätt till ersättning från In-France, om felen beror på en tredje part och som inte kunnat förutses vid avtalets start eller undgåtts av In-France eller någon (ex. samarbetspartner) In-France är ansvarig för.

In-France är heller inte ansvarig ifall fel och brister beror på utomstående omständigheter som In-France eller någon In-France är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets början eller kunnat undgå eller förutse.

Ersättning för personskador är begränsat i överensstämmelse med reglerna i internationella konventioner.

In-France erbjuder ingen ersättning för olägenheter på grund av sviktande problem på hotell i form av elavbrott, bristande varmvatten, värme och aircondition, precis som man inte erbjuder ersättning ifall pooler och liknande faciliteter är avstängda på grund av nödvändiga reparations- eller underhållsarbete. Till sist frånskriver sig In-France allt ansvar för information och upplysningar som finns i semesterbostädernas egna broschyrer.
Kunden är själv ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt bevaring av dessa under semestern. In-France är inte ansvarig för värdesaker som kommer bort från bostadens förvaringsbox eller liknande. In-France kan inte göras ansvarig för information gällande transporttider och priser för offentlig transport, taxi eller transfers.

Ovanstående gäller såvida inte annat föreskrivs enligt dansk lag.. (anm.: In-France är en danskregistrerad verksamhet).

Kundens skyldigheter och ansvar

Kunden är skyldig att följa de anvisningar för vistelsens genomförande som In-France eller dennes representant m.fl. fastsätter.
Kunden ska respektera de ordningsregler som finns med hänsyn till semesterbostadens regler för vistelse m.m.
Grov eller upprepande brott som strider mot reglerna kan medföra avvisning från semesterbostaden, således att vidare vistelse må ske på kundens egen räkning och på annat ställe, ej bokat genom In-France.
Kunden är ersättningsansvarig i överensstämmelse med normala ersättningsregler för skador, han/hon orsakar ägodelar som tillhör andra kunder, In-France, semesterbostadsägaren, hotell m.m.
Kunden är ansvarig för att ha giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer.
Det är kundens eget ansvar att betala för eventuella utgifter som beror på brister gällande ovan nämnda formaliteter.
Kunden är även ansvarig för eventuella utgifter i förbindelse med sjukdom, olycka eller liknande under vistelsen och det ligger på kundens eget ansvar att betala för utgifter i samband av läkarhjälp, sjukhusbesök, särskild hemtransport m.m. Det rekommenderas därför att kunden själv undersöker behovet för en eventuell reseförsäkring.

In-France är inte ansvarig för kunder som själva arrangerat transport till flygplats vid hemkomsten och inte når sin utsatta check-in tid.
Kunden bär själv ansvaret för att såväl egen person som bagage är anpassat till flyg och offentlig transport. Det ska även uppmärksammas att det föreligger särskilda regler för gravida i den sista delen av graviditeten (8:e och 9:e månaden).
Det erbjuds ingen återbetalning vid eventuella outnyttjade delar av vistelsen, inklusive under utflykter eller andra arrangemang på destinationsorten.

Ovanstående gäller såvida inte annat föreskrivs enligt dansk lag.. (anm.: In-France är en danskregistrerad verksamhet).