Kundservice

Bokningsregler

Reklamationer och klagomål

Reklamationer

Alla kunder har rätten att reklamera en tjänst de köpt hos In-France. Eventuella reklamationer ska meddelas till den lokala boende ägaren/representaten eller In-France inom 48 timmar efter att kunden har upptäckt felet med sin bokade bostad med hänsyn till att få problemet omedelbart löst på plats. Vid reklamationer är det smidigast att ringa till In-France eller att henvända sig personligen till representanten på plats, utanför vanlig kontorstid kan man ev. skicka ett e-mail som blir behandlat så fort kontoret öppnar. Se våra öppettider här. Reklamationer efter hemkomst skickas på e-mail till info@in-france.se. Görs inte detta kan rätten till ersättning gå förlorad. Detta gäller dock inte ifall In-France har agerat i strid med vanlig hederlighet eller grov oaktsamhet, eller ifall kunden skadat sig fysiskt.

Det betraktas som brist och fel ifall kunden inte mottager de tjänster som via hemsidan, annonser eller särskilt avtal med In-France är angivet på vouchern, eller tjänsterna är av sämre kvalitet än avtalat. Bristfälligheter som vanligtvis må betecknas som bagatellaktiga anses dock inte som fel eller brister. Det anses heller inte vara ett fel vid bostaden att väder och temperatur avviker från det sedvanliga liksom förhållande som i det väsentliga beror på kundens egen uppfattning kring bostaden.
 

Är semesterbostaden bristfull har In-France rätten och plikt till att försöka lösa bristerna så fort som möjligt, om detta inte förorsakar In-France orealistiska omkostnader. Ifall hjälp och assistans inte kan lösa problemen, eller att In-France inte löser problemen inom rimlig tid har kunden rätt till förhållandemässigt avdrag på vistelsens pris.

Erbjuder In-France att lösa ett problem kan kunden inte kräva avdrag på priset eller häva avtalet så länge problemet blir löst inom rimlig tid och utan omkostnader för kunden.
Kan en större del av de avtalade tjänsterna inte levereras, eller är semesterbostaden i övrigt bristfull vilket medför att de skriftligt avtalen med vistelsen inte kan erbjudas kan kunden häva avtalet. Kunden ska i så fall senast inom 48 timmar underrätta In-France per telefon eller e-mail.

Häver kunden avtalet ska In-France återbetala samtliga belopp som är betalda enligt avtalet. Kunden görs uppmärksam på att de kan debiteras viss del av vistelsen. Detta kommer dock alltid värderas från gång till gång.
Lider kunden ekonomiska förluster som följd av att vistelsen haft fel och brister har kunden rätt till ersättning från In-France, om felen beror på en tredje part och som inte kunnat förutses vid avtalets start eller undgåtts av In-France eller någon (ex. samarbetspartner) In-France är ansvarig för.

In-France är heller inte ansvarig ifall fel och brister beror på utomstående omständigheter som In-France eller någon In-France är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets början eller kunnat undgå eller förutse.

Ersättning för personskador är begränsade i överensstämmelse med reglerna i internationella konventioner.

In-France ger ingen ersättning för olägenheter på grund av elavbrott på hotell som kan skapa problem med t.ex. varmvatten, värme och aircondition, precis som det inte ges ersättning ifall pool och liknande faciliteter är stängda pga. nödvändiga reparationer eller underhållsarbete. Till sist frånsäger sig In-France allt ansvar för information som finns i semesterbostädernas egna broschyrer.
Kunden är själv ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt bevaring av dessa under semestern. In-France är inte ansvarig för värdesaker som bortkommer från semesterbostadens förvaringsbox eller liknande. In-France kan inte göras ansvarig gällande transporttider och priser för offentliga transportmedel.

Ovanstående gäller med mindre annat följer danska regler och bestämmelser i resebranschen då In-France är en danskregistrerad verksamhet.

Efterlysning av kvarglömda saker bör ske omgående efter hemkomsten. Till täckning för omkostnader (telefon, fax mm.) vid efterlysning kan In-France kräva en avgift som betalas oavsett om den efterlysta värdesak hittas eller ej.